"Wee bass du ?" gëtt de Leit mat Handicap eng Stemm. Oft ginn des Leit mat Virurteeler konfrontéiert an deem setzt dësen authenteschen Projet eppes entgéint.
25 ënnerschiddlech Leit sinn fotograféiert ginn an e Gespréich ass mat opgeholl ginn. "Wee bass du ?" war ëmmer déi éischt Fro déi gestallt ginn ass.
Screening a Buch méiglech op Ufro.

19. Juni 2024: Screening Auditorium Cité, Luxembourg, am Kader vun Screenings on Inlcusion
Juni - August 2024: Ausstellung, place de Strasbourg, Luxembourg
12-13 Juli 2024: Alles Normal - Lëtz Celebrate Inclusion, Forum Geesseknäppchen, Ministère de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l'Accueil
September 2025: Commune de Steinfort
Back to Top